תוכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים מתחומים אחרים

תואר שני
חד-חוגי

תכנית לימודי השלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים מתחומים אחרים

לימודי השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

תנאי רישום וקבלה

בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (מכל התחומים), בציון גמר 88 לפחות, ו/או בעל תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (מכל התחומים), בציון גמר 85 לפחות.
 

השלמת 6 קורסי קדם (טרם תחילת הלימודים) כתנאי להגשת מועמדות לתכנית ההשלמה. קורסי הקדם אינם נלמדים כחלק מהתכנית, והמועמדים נדרשים לסיימם (אם לא למדו אותם במסגרת לימודים בתחום אחר) לפני תחילת הלימודים. ניתן יהיה לסיים שניים, מבין קורסי הקדם, עד לסיום שנה א' בלימודי ההשלמה לעבודה סוציאלית. על המועמדים לסיים קורסים אלו בציון עובר. קורס אקדמי הינו כל קורס בהיקף של 2 ש"ס לפחות, ניתן ללמוד את הקורסים בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.

 

קורסי קדם כתנאי לקבלה ללימודי השלמה בעבודה סוציאלית:
 

חובה

 • סטטיסטיקה (לפחות קורס אחד, סמסטריאלי, 2 נקודות זכות/שעות סמסטריאליות)

 • שיטות מחקר

 
ארבעה קורסי קדם מתוך עשרת הקורסים הבאים:

 • מבוא לסוציולוגיה

 • מבוא לפסיכולוגיה

 • מבוא לפסיכופתולוגיה/אבנורמאלית 

 • תיאוריות אישיות

 • פסיכולוגיה חברתית

 • פסיכולוגיה התפתחותית (לפחות קורס סמסטריאלי אחד)

 • החברה הישראלית

 • כלכלה

 • מבוא למשפט/שיטת המשפט הישראלי

 • מבוא למנהל ומדיניות ציבורית

מעורבות וניסיון בפעילות/עשייה חברתית או אחרת הקשורה לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית (כולל פעילות התנדבותית בהיקף של 100 שעות לפחות, ניתן להשלים עד תחילת הלימודים בתוכנית). על המועמדים למלא טופס אישור העסקה או התנדבות.

מועמדים שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית ושאינם בעלי תואר אקדמי ממוסד ישראלי מוכר על ידי המל"ג, חייבים במבחן ידע בעברית (מבחן יעל"נט). עליהם להגיע לרמה ג' לפחות לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה בתכנית ההשלמות לתואר שני, ולהגיע לרמת 'פטור' לא יאוחר מתום הסמס' השני ללימודיהם בתכנית ההשלמות.

בית-הספר שומר לעצמו את הזכות לשקול היבטים נוספים, על סמך המידע שמפורט בשאלון האלקטרוני שבאתר ביה"ס וכן לזמן את המועמדים לראיון אישי או קבוצתי.

יש להעלות את המסמכים על פי ההנחיות המפורטות בלשונית – הנחיות לרישום

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
ראש התוכנית: ד"ר גיא שילה
03-6409517
רכזת לתואר שני ולהשלמות: שירה אמיר