נהלי ביטול מועמדות
ביטול מועמדות
ביטול מועמדות

נרשמת לאוניברסיטה אבל אין בכוונתך ללמוד?

מועמדים ומועמדות שנרשמו לאוניברסיטה ואין בכוונתם ללמוד, יוכלו לבטל את הרשמתם על פי ההנחיות הבאות:

 

 

ביטול ההרשמה למתקבלות ולמתקבלים לסמסטר א'

 

מועמדות ומועמדים שהתקבלו ושילמו את המקדמה למימוש הלימודים אך החליטו לבטל את מועמדותם, יהיו זכאים להחזר המקדמה כמפורט להלן:

 

  • ביטול עד 15.8.23 יזוכה במלוא סכום המקדמה
  • ביטול מ-16.8.23 ועד 15.9.23 יזוכה במחצית מסכום המקדמה
  • ביטול לאחר 15.9.23 - לא תוחזר המקדמה גם אם המועמד.ת התקבלו לאחר תאריך זה

 

כאמור, תשלום המקדמה למימוש לימודים נועד להבטיח מקום למתקבל.ת לאוניברסיטה. מועדי ביטול ההרשמה מבטאים את מידת יכולתנו לקבל מועמדת או מועמד אחרים במקום המבטל או המבטלת.

 

במידה ויבוטלו הלימודים בחוג מסוים, או שחוגים מתוכננים לא ייפתחו מכל סיבה שהיא, תישלח על כך הודעה אישית למועמדות ולמועמדים לחוגים אלה.

 
 

החל מ-15.9.23 יחולו תקנות שכר הלימוד המפורסמות בתקנות הפסקת לימודים בשכר לימוד.

 

ביטול ההרשמה למתקבלות ולמתקבלים לסמסטר ב'

נהלי ביטול הרשמה סמסטר ב' מפורטים בנספח הרלוונטי בקישור המצורף

 

ויתור על קבלה לחוג

המועמדות והמועמדים שהתקבלו לחוג בעדיפות נמוכה ואף שילמו את מקדמת המימוש אך אין בכוונתם ללמוד בחוגים אלה, יוכלו לוותר על מקומם בחוג זה ולבקש החזר מקדמת המימוש על פי לוח הזמנים המפורט לעיל,  הטיפול בבקשות בעדיפות עליונה יימשך.