העדפה מתקנת
.
.

למי מיועדת העדפה מתקנת?

 

אוניברסיטת תל אביב מפעילה זה מספר שנים מסלול קבלה בהעדפה מתקנת ללימודים לתואר ראשון.

 

מסלול ההעדפה המתקנת מיועד לתת הזדמנות למי שנכלל בהגדרה של "ראויים לקידום" ללמוד באוניברסיטת תל אביב. ההעדפה מתבטאת בחתך קבלה נמוך יותר, שהפער בינו לבין חתך הקבלה הרגיל משתנה בכל תוכנית לפי פיזור הציונים של המתקבלים לאותה התוכנית. 

 

הרישום במסגרת זו מתקיים רק לסמסטר א', לשנה א' של כל שנת לימוד.

 

מועמד או מועמדת יוגדרו כ"ראוי/ה לקידום" לאחר בדיקת נתוניהם האישיים באגודה לקידום החינוך על בסיס סולם ניקוד שנקבע על ידה, על סמך פרמטרים שונים, ובתנאי שינוקד 30 נקודות לפחות. 

דוגמאות לפרמטרים:

 

 • בית ספר התיכון שבו למד/ה
 • הרקע המשפחתי
 • רמת ההשכלה - לרבות השכלת הורים
 • מספר הנפשות במשפחה
 • אזור מגורים בתקופת הלימודים בבית ספר התיכון

 

 

מה הסיכויים שלי?

 


לפניך טבלה המפרטת את ציוני ההתאמה המינימליים לתוכניות הלימודים השונות שאיפשרו קבלה במסלול העדפה מתקנת לשנת הלימודים תשפ"ג . הנתונים בטבלה יתעדכנו בקרוב .

 

חשוב לציין שהטבלה מוצגת רק כדי שהמועמד או המועמדת יוכל להתרשם מסיכויהם להתקבל. ציונים אלה עשויים להשתנות בתשפ"ג (ברוב החוגים) בהתאמה לחתכי הקבלה במסלול הרגיל. 

 

לוועדות הקבלה יש אפשרות לדון בקבלת המועמד או המועמדת אם ציון ההתאמה שלהם נמוך מחתך הקבלה לחוג במספר מסוים של נקודות שנקבע עפ"י ציוני המתקבלות והמתקבלים לחוג באופן רגיל. 

 

מועמדות ומועמדים לתוכניות הלימוד שאינן מופיעות בטבלה (כדוגמת אדריכלות) בשל דרישה לבחינות כניסה מיוחדות, רשאים להגיש בקשה להיכלל במסלול, ובלבד שיעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטה ושל תוכניות הלימוד.

 

 

איך נרשמים למסלול?

 

 • מועמד או מועמדת הרואים את עצמם מתאימים להתקבל במסגרת העדפה מתקנת, מתבקשים למלא אחר ההנחיות המפורטות באתר האגודה לקידום החינוך - ראויים לקידום, ולשלוח טופס בקשה מקוון.
 • המועמד או המועמדת, לרבות תלמידות ותלמידי מכינות קדם אקדמיות אוניברסיטאיות, יסמנו במקום המיועד לכך בטופס הרישום האינטרנטי לאוניברסיטה, כי במקביל להרשמתם הם פועלים לבדיקת זכאות לדיון בהעדפה מתקנת על פי ההנחיות באתר האגודה לקידום החינוך.
 • מי שנוקד או נוקדה בעבר על ידי האגודה לקידום החינוך בניקוד 30 ומעלה – יסמן או תסמן במקום המיועד לכך "בקשה להעדפה מתקנת". על המועמד או המועמדת לעדכן את האגודה לקידום החינוך כי הם מעוניינים להשתמש בניקוד שקיבלו בעבר, ובהתאם להסכמתה הניקוד יעבור אוטומטית לאוניברסיטה.

 

 

לוח זמנים

 

הדיונים לקבלה במסגרת העדפה מתקנת יתקיימו בחודש מאי . במידה ותתקיים בחוג הרשמה מאוחרת יתכן גם דיון נוסף בקיץ וזאת על בסיס מקום פנוי במכסת העדפה מתקנת לתכנית הלימודים הרלבנטית .

 

 • יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים לאגודה לקידום החינוך במהלך עונת הרישום, בנפרד מהרישום לאוניברסיטה, ולא יאוחר מסוף אפריל 2024 , לרבות מועמדות ומועמדים הנרשמים בהרשמה מאוחרת (בכפוף לתכניות הלימודים הפתוחות לרישום). מועמדות ומועמדים הנרשמים בהרשמה מאוחרת חייבים להיות מנוקדים כבר בעת הרישום לאוניברסיטה.
 • לביה"ס לרפואה ורפואת שיניים יש להגיש את המסמכים לאגודה לקידום החינוך לא יאוחר מסוף פברואר 2024, כיוון שהניקוד חייב להימצא במשרד הרישום עד סוף אפריל 2024 - בעוד מועד לזימון מבדקי התאמה לרפואה.
 • בסמסטר ב', לא מתקיימים דיונים לקבלה במסגרת העדפה מתקנת.

 

 

תוצאות בדיקת הניקוד


לאחר בדיקות שיתבצעו באגודה לקידום החינוך, יועברו תוצאת הבדיקה ישירות לאוניברסיטה ובמקביל גם לפונה.


הניקוד יתעדכן ב"נתונים להחלטה" במידע האישי למועמד באתר האינטרנט, הודעה על כך לא תישלח למועמד או למועמדת. לאור זאת מתבקש המועמד או המועמדת שלא לשלוח בעצמם את האישור על הניקוד וכן לבדוק בתחילת חודש יולי את עדכון המידע באתר.


 

נהלי רישום לאוניברסיטה

 

נהלי הרישום לאוניברסיטה ובכללם מועדי הרישום, מועדי הבחינה הפסיכומטרית והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונות והפונים בבקשה להתקבל בהעדפה מתקנת.

 

לנוחותך קישור לטבלת לוח הזמנים להיבחנות, המצאת מסמכים ולביצוע מטלות ליחידות הלימוד השונות

 

 

דרישות סף נוספות של יחידות הלימוד

 

לתוכניות לימודים מסוימות באוניברסיטה נדרש מהמועמדות והמועמדים לעמוד בדרישות סף רישום בנוסף על הדרישות הכלליות כגון: הרכב בגרות מסוים, רמת אנגלית מסוימת או ציון פסיכומטרי מינימלי.

 

דרישות אלו חלות גם על הנרשמות והנרשמים במסלול הקבלה בהעדפה מתקנת. מועמד או מועמדת שלא יענו על דרישות הסף לתוכנית הלימודים המבוקשת לא יוכלו להתקבל לאותה תוכנית לימודים, ללא קשר לבקשתו לבדיקת העדפה מתקנת.

 

מועמדות ומועמדים המבקשים להירשם לפקולטה למשפטים במסגרת "העדפה מתקנת", מתבקשים לפעול גם כמוסבר בעמוד הנוגע לפקולטה למשפטים, בנוסף על הנאמר כאן, הן בהקשר להמצאת מסמכים נוספים ישירות לפקולטה, והן בהקשר לדרישות סף ייחודיות (ציון פסיכומטרי ורמת אנגלית).

 

 

הודעת קבלה/ אי-קבלה

 

הודעת קבלה או אי-קבלה לתוכניות הלימודים השונות הנשלחת מאגף רישום ומינהל תלמידים מתבססת על בדיקה מלאה של כל נתוני המועמד או המועמדת, כולל במסלול העדפה מתקנת, לכן הן סופיות.


אוניברסיטת תל אביב אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדות והמועמדים בעלי הנתונים המפורטים לעיל. מיון סופי של המועמדות והמועמדים ייערך על פי שיקול דעתן הבלעדי של ועדות הקבלה.

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב