תואר שני בעבודה סוציאלית

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
1110

עבודה סוציאלית תואר שני

הקניית ידע ומיומנויות התערבות

תנאי רישום וקבלה

הרישום למסלול לחץ וטראומה ייסגר ב- 31.5.24 בחצות.
מועד אחרון להגשת מסמכים למסלול זה הוא 16.6.24.

הרישום למסלול קליני בטיפול בילד ונוער ייסגר ב- 10.6.24 בחצות.
מועד אחרון להגשת מסמכים למסלול זה הוא 27.6.24.

יתר המסלולים פתוחים לרישום.

דרישות תואר ראשון
 • בעלות ובעלי תואר בוגר (תואר ראשון) בעבודה סוציאלית, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בממוצע ציונים 85 לפחות.

 • מועמדות ומועמדים שלמדו וסיימו תואר הראשון בעבודה סוציאלית בחו"ל, נדרשים טרם הרישום ללימודי תואר שני להסדיר את הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים ישירות מול איגוד העובדים הסוציאליים. הנחייה זו חלה גם על מי שעבדו בפועל בעבודה סוציאלית בעת שהייה בחו"ל. לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית לא מהווים רישיון לעסוק במקצוע ו/או להירשם  לאיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים.

דרישות ניסיון בעבודה סוציאלית:
 • למסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות ולמסלול לזכויות אדם ומדיניות לקבלה למסלולים אלו לא נדרש ותק בעבודה במקצוע. עם זאת, בשנה השנייה ללימודים, מתקיים קורס "פרקטיקום" אשר מחייב מקום עבודה/ מקום בו ניתן להתנדב לביצוע של התערבות (ע"פ נושא הפרקטיקום). דרישה זו היא חובה ובהיעדר מקום עבודה או מקום בו ניתן להתנדב, לא ניתן יהיה להמשיך את הלימודים במסלולים אלה.

 • למסלול קליני לטיפול בילד ונוער ומסלול קליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה - יתקבלו רק עובדות ועובדים סוציאליים עם ניסיון בעבודה בתחום המסלול המבוקש של 22 חודשים לפחות ובהיקף של לפחות 50% משרה,  עד למועד פתיחת שנת הלימודים  תשפ"ד.

לשני המסלולים הללו יתקבלו רק מועמדים שעבדו בהיקף של 50% משרה ויותר (מקום עבודה בו קיים טיפול ישיר בילדים ונוער ו/או עם סביבת הילד/המתבגר או מקום עבודה בו קיים טיפול ישיר עם אוכלוסייה במצבי לחץ וטראומה).  
על המועמדים לדאוג להמשך עבודה רציף בתחום הספציפי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר השני (בשכר/בהתנדבות).

 

 • למסלול הקליני לטיפול בילד ונוער נדרש ניסיון במקום עבודה בו קיים טיפול ישיר בילדים ונוער ו/או עם סביבת הילד/המתבגר עד גיל 18, ברצף ובתקופה סמוכה ביותר לפתיחת שנת הלימודים.

 • למסלול הקליני לטיפול במצבי לחץ וטראומה נדרש ניסיון במקום עבודה בו קיים טיפול ישיר עם אוכלוסייה במצבי לחץ וטראומה. ברצף ובתקופה סמוכה ביותר לפתיחת שנת הלימודים.

 

לרישום למסלולים הקליניים יש לצרף אישורי העסקה רשמיים ממקום העבודה המציינים את היקף המשרה באחוזים ותאריכי תחילת העבודה, המשכה או סיומה. 

על המועמדות והמועמדים בשני המסלולים הקליניים להמשיך לעבוד באופן רציף בתחום הספציפי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר השני (בשכר/בהתנדבות).

 

תהליך קבלה לתואר השני
 • קבלה לתכנית המוסמך תיעשה על פי ציון הנקוב בתעודת בוגר ועל פי מדיניות של העדפת המקדימים להירשם. בנוסף, ועדת הקבלה רשאית לקחת בחשבון מגוון שיקולים ובהם: וותק במקצוע העבודה הסוציאלית וניסיון בהדרכת סטודנטים.

 • מאחר ומספר המקומות מוגבל רישום מוקדם מגדיל את סיכויי הקבלה. 

 • מועמדות ומועמדים העומדים בדרישות ואשר לא התקבלו מפאת חוסר מקום, ייכנסו לרשימת המתנה ויקבלו על כך הודעה מביה"ס לעבודה סוציאלית, עד מועד סיום הרישום למסלול שנבחר בתוכנית המוסמך. החלטה לגבי הכלולים ברשימת המתנה עשויה להתקבל עד יום תחילת שנת הלימודים תשפ"ה

קבלה למסלול עם תזה (מסלול מחקר)

בכל ארבעת המסלולים (מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות; מסלול לזכויות אדם ומדיניות; מסלול קליני ילד ונוער; מסלול קליני לחץ וטראומה) קיימת אפשרות ללמוד במסלול עם תזה (מסלול מחקר). מספר המקומות למסלול עם תזה מוגבל. לכן, הרישום למסלול מחקר ייסגר עם מילוי המכסה. מי שעקב מילוי המכסות לא התקבלו למסלול מחקר, יוכלו להיכלל ב"רשימת המתנה" למסלול זה. אם יתפנה מקום עד לתחילת שנת הלימודים - הם יוכלו לעבור למסלול מחקר.

ועדת חריגים

בעלות ובעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בעבודה סוציאלית, שממוצע הציונים שלהם הוא 85 ומטה רשאים להגיש בקשה לוועדת חריגים. על הבקשה להיות מגובה במסמכים רלוונטיים אשר מסבירים את אי עמידה בציון סף הקבלה.
ועדת הקבלה של בית הספר לעבודה סוציאלית תדון בכל בקשה לקבלה חריגה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהם: נסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, וותק במקצוע העבודה הסוציאלית.
 

לפניה לוועדה חריגים יש לפעול כלהלן:
 
 • ניתן לפנות לוועדה רק לאחר הודעת דחיה מאגף רישום ומינהל תלמידים.

 • יש לשלוח מכתב המסביר את הבקשה לקבלה חריגה ולצרף למכתב את כל המסמכים הנדרשים (בהתאם לכל מסלול). 

 • את המכתב יש לשלוח בין התאריכים – 15 במאי ועד 15 ביוני בלבד, לכתובת: swadmission@tauex.tau.ac.il

 • הוועדה תתכנס בחודש יולי 2024 החלטות תשלחנה לפונים בתום עבודת הוועדה.

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
רכזת קבלה לתואר שני: שירה אמיר