תואר שני בעבודה סוציאלית

תואר שני
2 שנות לימוד
עיוני/מחקרי
1110

תנאי רישום וקבלה לתואר שני

 

אחרי שהחלטת מה ברצונך ללמוד באוניברסיטת תל אביב, זה הזמן לבחון את אפשרויות הקבלה שלך

 

  • רשאים ורשאיות להירשם ללימודים לקראת התואר השני מועמדים ומועמדות בעלי.ות תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל, בציון גמר 75 לפחות.

  • כל פקולטה או יחידת לימוד מוסמכת לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים.

  • תלמידות ותלמידים שהתואר הראשון שלהם אינו בתחום לימודי התואר השני יכולים להידרש ללימודי השלמה, כפי שתקבע ועדת הקבלה לכל תכנית.

  • במקרים חריגים, יוכלו להירשם גם מועמדות ומועמדים שטרם השלימו את הדרישות לתואר "בוגר אוניברסיטה". אם יתקבלו, יהיה מעמדם תלמיד או תלמידה ש"לא מן המניין" לפרק זמן אשר תקבע ועדת הקבלה ואשר לא יעלה על שנת לימודים אחת. 

 

במקרים חריגים יוכלו להירשם מועמדות ומועמדים אשר ציון הגמר שלהם נמוך מ-75, אך לא נמוך מ-70. אם יתקבלו, יהיה מעמדם "על תנאי" ויהיה עליהם להשלים חובות שתטיל עליהם ועדת הקבלה היחידתית, תוך פרק זמן שתיקבע הוועדה ושלא יעלה על שנת לימודים אחת.
 

מועמדותם של בעלות ובעלי תואר אקדמי ממוסדות מחו"ל (כולל משלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו"ל) תובא לדיון בפני ועדת הקבלה היחידתית. מועמדות ומועמדים אלה יורשו להירשם בתנאי ש-80% מלימודי התואר נלמדו במוסד עצמו או במוסד אקדמי מוכר אחר, והיו לקראת תואר אקדמי.
***היקף לימודים לא אקדמיים בלימודי התואר למעלה מ-20%  מותנה באישור חריג.

 

דרישות נוספות

 

ידיעת השפה העברית: 

 

תלמידות ותלמידי התואר השני נדרשים לידע בשפה העברית בהתאם לדרישות החוגים השונים. מועמדות ומועמדים שאינם בעלי תעודת בגרות ישראלית ושאינם בעלי תואר אקדמי ממוסד ישראלי מוכר על ידי המל"ג, חייבים במבחן ידע בעברית (מבחן יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה. על מועמדות ומועמדים אלה להגיע לרמה ג' לפחות לפני תחילת שנת הלימודים הראשונה, ולרמת "פטור" לא יאוחר מתום הסמסטר השני ללימודיהם  באוניברסיטה.  

 

ידיעת השפה האנגלית: 

 

תלמידות ותלמידי התואר השני נדרשים  לרמת "פטור" עד תחילת שנת הלימודים לתואר השני.

 

פטורים מלימודי אנגלית:

 

  • בעלות ובעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  מישראל

  • בעלות ובעלי תואר ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ דוברת אנגלית ששפת ההוראה בו אנגלית

  • בעלות ובעלי תואר ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ שאינה דוברת אנגלית ששפת ההוראה של כל התכנית אנגלית[, בכפוף להצהרת המוסד כי לימודי התואר נלמדו רק בשפה האנגלית.

 

אינם פטורים מלימודי אנגלית: 

מועמדות ומועמדים בוגרי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית – יידרשו להציג רמת "פטור" באנגלית עד תחילת לימודי התואר השני

 

תלמידות ותלמידי התואר השני שאינם בעלי פטור, עליהם להיבחן באחת מבחינות המיון באנגלית:

 

לתשומת לב! מבחן אמי"ר מסווג את הנבחנות והנבחנים לחמש רמות בהתאם לטבלה זו.

 

הציון הרלוונטי לרישום וקבלה, הוא כדלקמן:

 

  1. לבעלות ולבעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל, בתכנית חד-חוגית הציון הסופי לתואר.

  2. לבעלות ולבעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל,  בתכנית של חוג ראשי וחוג משני -  ציון הגמר בחוג הראשי.

  3. לבעלות ולבעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל,  בתכנית דו-חוגית -  אם נרשמו התלמיד או התלמידה לתואר שני באחד מחוגי התואר הראשון, יילקח בחשבון ציון הגמר בחוג הרלוונטי. אם נרשמו לתואר שני בחוג שונה מהחוגים שלמדו לתואר ראשון, יילקח בחשבון ציון הגמר הגבוה מבין שני החוגים. ובכל מקרה, הממוצע של ציוני הגמר בשני החוגים יהיה 70 לפחות.

 

 

תנאי הקבלה של יחידות הלימוד

 

בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים, מוסמכות הפקולטות/יחידות הלימוד לקבוע תנאי קבלה מיוחדים נוספים. ועדות הקבלה עשויות לעתים להטיל על מועמד או מועמדת שהתקבלו חובת השלמה של מספר קורסים (תיתכן גם חובה להשיג ציונים מסוימים בקורסים אלה) כתנאי להמשך לימודיהם. החלטות ועדות הקבלה מתבססות על שיקולים הרלוונטיים ליחידות הלימוד המסוימות, והן סופיות ובלתי-ניתנות לערעור, אלא אם כן יסופקו מסמכים או נתונים חדשים, שלא היו לפני הוועדה בעת הדיון. החלטות ועדת הקבלה תקפות רק לסמסטר שאליו נרשמו המועמד או המועמדת. מועמד או מועמדת שלא התחילו לימודיהם באותו סמסטר, חייבים לעבור שנית את תהליך ההרשמה והקבלה.

 

פתיחת התכניות מותנית במספר הנרשמים.

 

 

מסלולי הלימוד לתואר שני

 

הודעת קבלה או אי קבלה לאוניברסיטה נשלחת על ידי אגף רישום ומינהל תלמידים בלבד. ההודעות נשלחות בדואר עד תחילת הלימודים, למעט מקרים ספורים שבהם תגיע התשובה כמה ימים לאחר תחילת שנת הלימודים.

להודעות על קבלה הנשלחות מיחידות הלימוד עצמן, אין תוקף של הודעת קבלה רשמית לאוניברסיטה.

 

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
רכזת קבלה לתואר שני: שירה אמיר
לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא: רישום/קבלה